• 1 Pro Resovia wspieramy młode talenty.jpg
  • 2 Pro Resovia kształtujemy charakter młodych sportowców.jpg
  • 3 Pro Resovia stwarzamy warunki do rozwoju.jpg
  • 4 Pro Resovia Promujemy aktywny i zdrowy styl życia.jpg
Zwiększające się  zapotrzebowanie na propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej pokazało nam, jak ważne jest stworzenie organizacji  która będzie odpowiedzią na te oczekiwania. Wspólnie uznaliśmy, iż najlepszym planem na zrealizowanie tych założeń będzie powołanie do życia Fundacji Pro Resovia.
 
Fundacja PRO RESOVIA została ustanowiona przez miłośników klubu Resovia aktem notarialnym sporządzonym w dniu 13-04-2016 roku .Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

U podstaw utworzenia Fundacji leży misja upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a co za tym idzie promocja zdrowego stylu życia, edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży.
Dla naszych podopiecznych jesteśmy  managerami i zaufanymi mentorami, których głównym zadaniem jest pomoc w kształtowaniu charakterów młodych sportowców, tak aby mogli uzyskać maksymalny efekt swojego poświęcenia i zaangażowania w zawodowe uprawianie sportu.

Za główny cel Fundacji PRO Resovia przyjęliśmy wspieranie właściwego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez promocję aktywnego, zdrowego trybu życia w oparciu o pozytywne wartości stojące za społeczną rolą sportu oraz wychowania fizycznego. Fundacja wspierać będzie młode talenty z dziedziny sportu i dbać o stworzenie im optymalnych warunków dalszego doskonalenia.
Chcemy pomagać młodym ludziom właściwie wykorzystywać drzemiący w nich potencjał oraz umożliwiać im rozwijanie swoich zdolności i pasji.

Dodatkowym celem Fundacji będzie także prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie poprawy warunków oraz jakości życia dzieci, młodzieży i innych osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Wsparcie Fundacji skierowane jest do najbardziej potrzebujących, ze szczególnym uwzględnieniem osób i środowisk identyfikujących się z ideami sportu.
Powodzenie naszego przedsięwzięcia w większości uzależnione jest od pomocy finansowej. Naszą działalnością pragniemy zainteresować szerokie grono pasjonatów i miłośników ze świata sportu, biznesu, kultury i polityki. Wierzymy, że wsparcie tych środowisk i ich pomoc finansowa pomoże nam skutecznie realizować założone cele.