Zwiększające się  zapotrzebowanie na propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej pokazało nam, jak ważne jest stworzenie organizacji  która będzie odpowiedzią na te oczekiwania. Wspólnie uznaliśmy, iż najlepszym planem na zrealizowanie tych założeń będzie powołanie do życia Fundacji Pro Resovia.

Fundacja PRO RESOVIA została zarejestrowana poprzez wpis do KRS w październiku 2016 r.  Jej powstanie jest wynikiem wielu dyskusji na temat co tu zrobić, by wesprzeć sportowy rozwój dzieci i młodzieży trenującej w Resovii tak, by w przyszłości cieszyć się z sukcesów przez nie odnoszonych.  I wtedy właśnie wpadliśmy na pomysł…MNIEJ GADAĆ WIĘCEJ DZIAŁAĆ!

Za główny cel Fundacji PRO Resovia przyjęliśmy wspieranie właściwego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez promocję aktywnego, zdrowego trybu życia w oparciu o pozytywne wartości stojące za społeczną rolą sportu oraz wychowania fizycznego. Fundacja wspierać będzie młode talenty z dziedziny sportu i dbać o stworzenie im optymalnych warunków dalszego doskonalenia. Chcemy pomagać młodym ludziom właściwie wykorzystywać drzemiący w nich potencjał oraz umożliwiać im rozwijanie swoich zdolności i pasji.

Nasze główne cele to:


1. ochrona i promocja zdrowia,
2. upowszechnianie i rozwoju sportu i kultury fizycznej,
3. wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
4. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp,
5. upowszechnianie tradycji narodowej, polskości oraz świadomości narodowej i kulturowej
6. wspieranie osób niepełnosprawnych,
7. działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
8. integracja zawodowa i społeczna,
9. integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
10. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
11. promocja wolontariatu
12. edukacja historyczną i kulturową
13. pomocy Polakom za granicą,
14. udzielanie pomocy stowarzyszeniom sportowym, placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym oraz organizacjom pożytku publicznego.

Będziemy realizować swoje cele poprzez:

1. Promowanie i wspieranie sportowców będących pod opieką fundacji poprzez organizowanie obozów sportowych, wyjazdów treningowych, wyjazdów wypoczynkowych, szkoleniowych w kraju i zagranicą, wsparcie fizjoterapeutyczne, pomoc przy doborze odpowiedniej diety, suplementów diety, promowanie samych zawodników lokalnie i globalnie.
2. Podejmowanie i wspieranie działalności pożytku publicznego i wspieranie działalności wolontariuszy w zakresie kultury fizycznej i sportu.
3. Organizacje własnych zawodów i imprez sportowych.
4. Organizacje imprez kulturalnych.
5. Organizacje szkoleń sportowych oraz obozów dla zawodników, trenerów i instruktorów oraz opiekunów.
6. Promocje dorobku kulturowego Rzeszowa, Podkarpacia i Polski poprzez pryzmat historii piłki nożnej i innych dyscyplin, na tle klubów regionu i kraju.
7. Współdziałanie w zakresie promocji i pielęgnowania historii, tradycji oraz w budowaniu i rozpowszechnianiu w społeczeństwie pozytywnych wzorców opartych na kulturze fizycznej i sporcie.
8. Fundowanie stypendiów.
9. Prowadzenie kampanii i działań upowszechniających kulturę fizyczną i sport.
10. Pozyskiwanie na swoje cele funduszy (krajowych i zagranicznych).
11. Wspieranie działalności ekologicznej i inicjatyw społecznych w tym przedmiocie.
12. Wspiera i popularyzacja działania w zakresie oświaty, wychowania, wyrównywania szans życiowych i wypoczynku dzieci i młodzieży, a także edukacji, pomocy społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.
13. Udzielanie pomocy materialnej i innej (zwrotnej lub bezzwrotnej) sportowcom aktywnym, po kontuzjach oraz byłym sportowcom.
14. Honorowanie ludzi i instytucji, w tym darczyńców, wspierających działania Fundacji.
15. Udzielanie pomocy finansowej i materialnej klubom, organizacjom sportowym, indywidualnym sportowcom pozostającym pod opieką Fundacji.
16. Udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
17. Zakup sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych we współzawodnictwie sportowym.
18. Pomoc rzeczową i finansową (zwrotną lub bezzwrotną) zawodnikom wykazującym szczególne uzdolnienia w kierunku sportu.